Kirik Shankar (2022) Kannada

SC SC SC UC UC DD
Mo 1300 700 400 1300 700 400